t.Algemene Voorwaarden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Garantie
Artikel 18 – Privacybeleid en Cookiebeleid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1 – Definities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 

 

 

 

 

 

Cindy Quataert

Noordbruggestraat 25, 8200 Brugge
cindy@debabyexpert.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBO nummer:  0715.615.619

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Btwnummer: BE0715.615.619

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 4 Het aanbod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Bij het elektronisch betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij producten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden op voorwaarde dat deze niet is geopend of de dienstverlening nog niet gestart is.
 • De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een email naar cindy@debabyexpert.be met als titel ‘annulatie ’ en de betreffende dienst. Dit kan enkel zolang de dienst niet gestart is. Eens toegang to de cursus of eens uitleg gekregen, kan er geen . 
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Indien de consument de dienst start/ er gebruik van maakt of het product niet in de oorspronkelijke staat kan terugsturen, vervalt de mogelijkheid tot herroeping.
 7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt de betaling van het product, binnen de 14 dagen na ontvangst van het artikel, inclusief de  eventuele oorspronkelijke leveringskosten indien een volledige zending wordt teruggestuurd. De ondernemer komt niet tussen in de verzendkost voor de retourzending.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 2. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument ( goedkeuring algemene voorwaarden); en
 3. De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 5. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 6. De consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 11 De prijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. Kortingscodes zijn niet cumulatief met elkaar. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw maar exclusief verzendkosten. Deze kosten vindt u terug onder Klantenservice , art. 2.
  Verzendkosten hangen af van het land van levering. Bestellingen doorheen België worden gratis geleverd. Voor bestellingen naar Nederland hanteren wij een minimumtarief van € 35 om gratis verzending te genieten. Bestellingen onder dit minimumbedrag worden geleverd met een verzendkost van € 5,90 voor levering naar Nederland. Wij leveren momenteel niet naar andere landen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 12 Nakoming overeenkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de beschrijving en zal consument met al zijn kennis bijstaan.
 2. De geleverde diensten zijn nooit van medische aard. Ondernemer levert enkel coaching en vraagt expliciet dat u een arts bezoekt wanneer er ook sprake is van onderliggende medische problemen of wanneer u hierover twijfels hebt. Coaching en diensten vervangen derhalve nooit een medisch advies. Elke coaching wordt opgevolgd op eigen risico. Coachingdiensten zijn bedoeld voor gezinnen, kinderen, baby’s zonder medische onderliggende problemen. Met het aanvaarden van de coaching, bevestigt de consument het hiermee eens te zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 13 Levering en uitvoering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen of de bestelling niet voorradig staat.. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  Aangevraagde diensten zullen in overleg en steeds binnen de 30 dagen van start gaan. Tenzij expliciet anders afgesproken tussen beide partijen.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 14 Betaling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen voor diensten te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Consument heeft tevens de mogelijkheid om de betaling tijdens het bestelproces te voldoen.  Bij bestellen van producten, kan de consument kiezen uit enkele online betaalmethodes.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de consument  bij het reserveren van diensten niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 15 Klachtenregeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, (bij voorkeur aangetekend)  worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 16 Geschillen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar shop@debabyexpert.be. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Onze algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden worden beheerd in overeenstemming met Belgische Wetgeving. Geschillen vallen onder de bevoegdheid  van de rechtbank van Brugge. Voor geschillen kan je ook terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 17 – Garantie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Gelieve ons bij ontvangst van bestelling hiervan op de hoogte te brengen. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zorgen wij voor een vervanging.
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
De garantie is niet overdraagbaar.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Artikel- 18 Privacybeleid en cookiebeleid

U vindt ons uitgebreid privacybeleid en cookiebeleid hier. Gelieve dit na te lezen vooraleer gebruik te maken van de website of zijn diensten/ shop.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Welke gegevens verwerken we:

DeBabyExpert verwerkt de volgende persoonsgegevens:
naam, e-mailadres, adres, persoonlijke account voorkeuren; transactie gegevens,
en technische gegevens, informatie over cookies. ( zie onder cookiebeleid)

• Zonder registratie: uw IP-adres
• Bij het invullen van formulieren of het plaatsen van een bestelling :
Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken
Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen.
Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar je te verzenden! We gebruiken cookies ook om producten in je winkelmand op te slaan terwijl je door onze site bladert.

De BabyExpert kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren: door gebruik van cookies (zie onder); tijdens uw registratie en tijdens gebruik van de website; De website maakt gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. ( zie Cookies)

Onder haar coachingdiensten verzamelt en verwerkt DeBabyExpert enkel deze gegevens relevant tot de coachingsvraag. Coaching is steeds gericht op baby/kind/ouder zonder onderliggende medische klachten. Gegevens rond slaapritme, eetroutine, koliek en/of mijlpalen ter ondersteuning van de coaching. De BabyExpert geeft geen medische ondersteuning en verzamelt derhalve geen medische gegevens.

Bewaartermijn: Gegevens uit coaching of formulieren worden bewaard tot 1 jaar na laatste klantencontact . Informatie uit bestellingen en boekhoudkundige/ fiscale gegevens worden tot 5 jaar na laatste klantencontact bewaard.

Reacties op blogposts of artikelen:
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
De website gebruikt volgende cookies:

Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Om je account voor onze winkel in te stellen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting
 • Om ons winkelaanbod te verbeteren
 • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest

Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.

Over het algemeen slaan we informatie over u op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres.

Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

Functionele cookies :Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies.